Sokolivka-Ustingrad on Market Day, Sketch by David Sultz